Chronik LU
Chronik DE
Chronik FR

 

Harmonie Municipale Bascharage

Association sans but lucratif fondée en 1872
Classée en Division Excellence
Affiliée à l’Union Grand-Duc Adolphe


Et war am Joër 1872 wéi e puer Käerjenger Läit zesummekoumen an e Gesankverein gegrënnt hun dien als Ziel hat, d’Gesellegkét an d’Léiere vum Gesank ze förderen. Als Merci an Veréerung vis-à-vis vum Herrscherhaus « Oranien-Nassau » hun se him de Numm   « ORANIA »  ginn. E puer Joer méi spéit, 1875 no engem Concert vun der Escher Musék ass beschloss gin de Gesankveräin an eng Museksgesellschaft emzeänneren. D’Fanfare “Orania” war gebueren; de J.P. Wagner war éischte Präsident  an de Félix Krein, Chef vun der Escher Musëk, ass als éischten Dirigent agestallt gin.
Am Joer 1900 hat d’Fanfare « ORANIA » de Courage fir sëch mat hierem Dirigent August Klein zu Miersch un engem Concours ze bedélegen an mat zwéin éischte Präisser an der zweeter Klass, drëtt Sektioun, belount ze gin.
1905 sinn um Concours zu Rëmelëng 2 éischt Präisser an der 2ter Klass erausgefall ennert dem Dirigent August Klein
1912 ass ënnert dem Dirigent Frisch aus der Fanfare d’Harmonie “ORANIA” gin.
No engem wäidere Concours 1928 zu Lëtzebuerg mam Dirigent Jean Stein ass 1950 zu Diddelëng eng Astufung an der éischter Divisioun, Sektioun B ënnert dem Dirigent Emile Hoffmann gelongen.
Wäider waren et Bedéelegongen op de Concoursen 1956 zu Esch an 1960 zu Stengefort.
Den deefinitiven Opstieg an d’éischt Divisioun Sektioun A gouf 1961 erreecht um Concours zu Ettelbrèck ennert der Direktioun vum Emile Hoffmann
No engem Regionalconcours zu Kanëch 1966 ass 1967 zu Bieles den Opstieg an d’Division Supérieure, an 1968 zu Dikkerech é wäideren Opstieg an d’Division Excellence ennert dem Dirigent Emile Hoffmann mat der Note « excellence » erreecht gin.
Bei de Feieren vum 100. Anniversaire 1972 huet de Burgerméschter Robert Steichen der Musëk als Unerkennung den Titel « Harmonie Municipale Bascharage » gin
Dien éischten Optrëtt vun den Oraniabléiser war den 17.09.1972 bäi engem Concert am Jongenheem zu Betten op der Mess
1973 Concours am neien Theater zu Lëtzeburg mat enger ausgezéchenter Léschtung an der Division Excellence mam Dirigent Antoine Cipriani
1978 Aweiung vum neie Musëkssall hannert der Gemeng.
Bäi wäidere Concoursen 1981 zu Schëffleng mat dem Dirigent Peter Lagendijk, 1986 mam Dirigent Fernand Drees an 1996 zu Sandweiler mam Dirigent Marc Sosson huet d’Musëk ëmmer mat bäschte Resultater afgeschnidden an der Division Excellence.
17.10.1991 Grënnung vum Supporterclub “HMB-Supporter, Frënn vun der Käerjénger Musëk”
19.09.1995 Organisatioun vu Spezialprouwen fir déi jonk Musikanten ënnert der Direktioun vum Georges Antony an domat Grondsteenléung fir d’”Jongbléiser Käerjéng” déi zenterhir all Joer e puer Concerten spillen. Sie sin d’Zukunft vun der Musëk
An der aussergewéinlecher Generalversammlung vum 24.01.1997 ass d’Musëk als
Association sans but lucratif deefinéiert gin.
Zënter dem Joer 1999 organiséert d’Musëk ennert der Direktioun vum Jos Scholtes mat groussem Succès all Joer e Gala-Show Concert mat Solisten an Attraktiounen an der Hall 75 an ab 2006 an der aler Sportshal op Bommelscheuer.
Sait dem September 2011 ass et den Alain Baustert, dien d'Musek dirigéiert.


| Last Update: 09.09.2016 by webmaster | Copyright by Harmonie Municipale Bascharage a.s.b.l. |
| Kontakt | Info |

Follow @hmbascharage